Loading...
نیمکت اینترنتی، سایت آموزشی، خبری و تحصیلی استاد، دانشجو و کارشناسان آموزشی
بازیابی رمز عبور

وزارتخانه های توانمند برای سیستمهای سلامت توانمند

قیمت : 5,000 تومان

کتابچه راهنما برای وزرای بهداشت

وضعیت: موجود

وزارتخانه های توانمند برای سیستمهای سلامت توانمند

سرشناسه : اوماسوا، فرانسیس
Francis, Omaswa
عنوان و نام پديدآور : وزارتخانههای توانمند برای سیستمهای سالمت توانمند: کتابچهی راهنما برای وزرای بهداشت/ نويسندگان
اوماسوا، بوفورد؛ مترجم فرشید عالءالدينی؛ ويراستار يهان يوسفزاده.
مشخصات نشر : تهران: فرشید عالءالدينی، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : ۲۷ ص.: جدول )رنگی(، نمودار )رنگی(؛ ۲۲ × ۲۹ سم.
شابک : ۵۰۰۰۰ريال: 0-6185-04-600-978
وضعیت فهرست نويسی : فیپا

نویسندگان : اوماسوا، بوفورد

مترجم : فرشید عالءالدینی
ویراستار : یهان یوسف زاده
ناشر : مولف
تیراژ : 1000 جلد
نوبت چاپ : اول
قیمت : 5000 تومان
سال 1395

ارسال نظر