Loading...
نیمکت اینترنتی، سایت آموزشی، خبری و تحصیلی استاد، دانشجو و کارشناسان آموزشی
بازیابی رمز عبور

فیزیک پایه (جلد سوم: الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس)

قیمت : 16,000 تومان

فیزیک پایه ترجمه‌ای است از ویرایش سوم کتاب Principles of Physics تألیف فرانک ج. بلت که در چهار جلد در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

وضعیت: موجود

فیزیک پایه (جلد سوم: الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس)

در این دورهٔ جامع از فیزیک، بر مفاهیم و ماهیت پدیده‌های فیزیکی تکیه شده و از فرمول‌های ریاضی پیچیده اجتناب شده است. در واقع پیش‌نیاز ریاضی کتاب تنها جبر و مثلثات مقدماتی است. از ویژگی‌های مهم دیگر کتاب، وجود پرسش‌ها و مسائل فراوانی است که جنبهٔ کیفی و آموزشی دارند و برای پاسخ دادن به آنها تنها به‌دست آوردن یک عدد کفایت نمی‌کند، بلکه مستلزم فهم عمیق مفاهیم فیزیکی است. نظر به گستردگی مطالب این دوره و دیدگاه مفهومی آن و نیز دوری گزیدن از پیچیدگی‌های ریاضی، این کتاب می‌تواند مورد استفادهٔ دانشجویان غیرفیزیک و نیز دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان و دوره‌های پیش‌دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه، دانشجویان فیزیک دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم و دانشجویان فیزیک رشتهٔ کاردانی و پیش‌دانشگاهی بعد از ورود به دانشگاه قرار گیرد.

 

تعداد صفحات : ۳۲۴

شابک سیزده رقمی: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۰۰۲-۷

شابک ده رقمی: ۹۶۴-۳۱۸-۰۰۲-۶

قطع کتاب : خشتی  وزن کتاب : ۵۳۶   گرم  نوع جلد : نرم

فهرست

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف
ضرایب تبدیل
ثابتهای فیزیکی
۱۸- الکتروستاتیک: بار، میدان الکتریکی، و پتانسیل
۱۸-۱ مقدمه
۱۸-۲ منشأ بارالکتریکی
۱۸-۳ رسانا، نارسانا، و نیمرسانا
۱۸-۴ برهم‌کنش بین بارها، قانون کولن
۱۸-۵ اتصال به زمین و باردارکردن از طریق القا
۱۸-۶ دوقطبیهای دائمی و القایی
۱۸-۷ نیروی الکتروستاتیکی ناشی از توزیع بارها
۱۸-۸ میدان الکتریکی
۱۸-۹ خطوط میدان الکتریکی
۱۸-۱۰ قانون گاوس
۱۸-۱۱ میدان الکتریکی داخل یک رسانا، حفاظت
۱۸-۱۲ پتانسیل الکتروستاتیکی
۱۸-۱۳ پتانسیل الکتروستاتیکی و انرژی اجسام باردار
۱۸-۱۴ الکترون ولت
۱۸-۱۵ پتانسیلهای مربوط به میدان الکتریکی یکنواخت و میدان ناشی از یک بار نقطه‌ای؛ سطوح همپتانسیل
۱۸-۱۶ پتانسیل ناشی از توزیع بار
خلاصة فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
۱۹- خازن
۱۹-۱ مقدمه
۱۹-۲ خازن و ظرفیت
۱۹-۳ انرژی الکتروستاتیکی خازنها؛ انرژی ذخیره‌شده در میدانهای الکتریکی
۱۹-۴ ترکیبهای متوالی و موازی خازنها
خلاصهٔ فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
۲۰- جریانهای الکتریکی دائم
۲۰-۱ منبعهای نیروی محرکهٔ الکتریکی؛ باتریها
۲۰-۲ جریان الکتریکی
۲۰-۳ مقاومت و مقاومت ویژه
۲۰-۴ جریان، ولتاژ و اتلاف توان در مدارهای ساده
۲۰-۵ ترکیب مقاومتها
۲۰-۵ (الف) به‌هم بستن متوالی مقاومتها
۲۰-۵ (ب) به‌هم بستن موازی مقاومتها
۲۰-۵ (پ) ترکیبهای متوالی – موازی
۲۰-۶ قواعد کیرشهف
۲۰-۷ باتری واقعی؛ مقاومت داخلی
۲۰-۸ اندازه‌گیری شدت جریان و ولتاژ
۲۰-۸ (الف) آمپرسنج
۲۰-۸ (ب) ولتسنج
۲۰-۸ (پ) تأثیر سنجه‌ها در مدار
۲۰-۹ مدارهای پل
۲۰-۹ (الف) پل وتستون
۲۰-۹ (ب) پتانسیومتر
۲۰-۱۰ رسانش عصبی
خلاصهٔ فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
۲۱- مغناطیس
۲۱-۱ مقدمه
۲۱-۲ میدان مغاطیسی
۲۱-۳ نیروی وارد برجریان در میدان مغناطیسی
۲۱-۴ میدان مغناطیسی زمین
۲۱-۵ مسیربارهای متحرک در میدان مغناطیسی
۲۱-۵ (الف) سیکلوترون
۲۱-۵ (ب) اثر هال
۲۱-۶ تولید میدان مغناطیسی
۲۱-۶ (الف) میدان مغناطیسی ناشی از یک خط مستقیم جریان بی‌نهایت دراز
۲۱-۶ (ب) نیروی بین دو جریان؛ تعریف آمپر
۲۱-۶ (پ) قانون آمپر
۲۱-۶ (ت) حلقه‌های جریان، چنبره، وسیملوله
۲۱-۷ مواد مغناطیسی
۲۱-۸ سنجه‌ها
خلاصهٔ فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
۲۲- القای الکترومغناطیسی
۲۲-۱ مقدمه
۲۲-۲ نیروهای محرکهٔ الکتریکی القایی؛ قانون فارادی و قانون لنز
۲۲-۳ نیروی محرکهٔ الکتریکی حرکتی
۲۲-۴ القای متقابل و خودالقایی
۲۲-۴ (الف) القای متقابل
۲۲-۴ (ب) خودالقایی
۲۲-۵ انرژی ذخیره‌شده در القاگر
۲۲-۶ مولد
۲۲-۷ ابررسانایی و کاربردهای آن
خلاصهٔ فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
۲۳- جریانها و ولتاژهای تابع زمان؛ مدارهای AC
۲۳-۱ مقدمه
۲۳-۲ پاسخ مدارهای ساده به ناپیوستگی جریان یا ولتاژ
۲۳-۲ (الف) مدارهای RC
۲۳-۲(ب) مدارهای RL
۲۳-۳ جریان و ولتاژ متناوب
۲۳-۳ (الف) مدار RLC؛ تشدید
۲۳-۴ پالایه
۲۳-۵ ترانسفورماتور
۲۳-۶ آثار فیزیولوژیکی جریان الکتریکی
خلاصهٔ فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
۲۴- امواج الکترومغناطیسی و ماهیت نور
۲۴-۱ مقدمه
۲۴-۲ جریان جابه‌جایی
۲۴-۳ امواج الکترومغناطیسی
۲۴-۴ نور
۲۴-۵ سرعت نور
۲۴-۶ ضریب شکست
۲۴-۷ موج و پرتو
۲۴-۷ (الف) اصل هویگنس
۲۴-۹ شکست
۲۴-۹ (الف) بازتابش کلی داخلی
۲۴-۹ (ب) آندوسکوپ
۲۴-۹ (پ) پاشندگی
خلاصهٔ فصل
پرسشهای چندگزینه‌ای
مسائل
پیوست الف – یادآوریهای ریاضی
پیوست ب- قضیهٔ محورهای موازی
پیوست پ- داده‌های مربوط به خورشید، زمین، و سیارات
پیوست ت- آخرین مقادیری که برای ثابتهای فیزیک پذیرفته شده است
پیوست ث- واحدهای SI
پیوست ج- جدول خلاصه‌ای برای ایزوتوپها
پیوست چ- پاسخ پرسشهای چندگزینه‌ای و مسائل شماره فرد

ارسال نظر